Biografi Imam Asy Syafi’i Rahimahullah Sosok Ulama Besar Pembela Sunnah Nabi

Rp145,000

Silahkan klik untuk info lebih cepat

Deskripsi

Biografi al Imam Asy Syafi’i Rahimahullah adalah sebuah karya tulis dari seorang ulama yaitu Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil hafizhahullah. Beliau menulis karya ini sebagai disertasi untuk meraih gelar doktor di Universitas Islam Madinah. Tentang latar belakang beliau memilih tema ini telah dijelaskan dalam mukadimah yang disampaikan oleh beliau sendiri. Buku ini dicetak dengan judul “BIOGRAFI DAN AKIDAH AL-IMAM ASY-SYAFI’I   SOSOK ULAMA BESAR PEMBELA SUNNAH NABI Shalallahu’alaihi wa Sallam, yang di terbitkan dalam Edisi bahasa Indonesia dikarenakan mayoritas muslimin di negeri yang kita cintai ini menganut mazhab al-Imam asy-Syafi’i. Dengan harapan buku ini bisa menjadi salah satu referensi ilmiah untuk memperkenalkan kepada kaum muslimin kepada sosok ulama besar ini, yang mayoritas dan namanya sudah tidak asing lagi bagi seluruh kaum muslimin. Karena beliau adalah ulama besar yang banyak berjasa terhadap Islam dan Muslimin. Beliau adalah ulama Rabbani dan Mujaddid (pembaharu). Melalui beliau, Allah memperbarui agama- Nya dan menjaga syariat-Nya. Bahkan al-Imam asy-Syafi‘i   adalah salah satu dari empat imam mazhab yang dijadikan teladan dalam Islam, yang pendapat dan fikih mereka dijadikan rujukan bagi umat Islam terutama di Indonesia.
Nama Produk: Biografi Imam Asy Syafi’i Rahimahullah Sosok Ulama Besar Pembela Sunnah Nabi
Penerbit: At Tuqa
Penyusun: Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab al Aqil
Isi : 660 halaman hard cover
Fisik : 16 x 25 cm
Berat : 1050 gram
Harga: Rp 145.000
Daftar Isi:
Bab Pertama: Kehidupan Pribadi & Ilmu al-Imam asy-Syafi‘i
Pasal Pertama: Biografi Ringkas al-Imam asy-Syafi’i
Bahasan Pertama: Nama, Nasab, dan Kuniah asy-Syafi’i Gelar asy-Syafi’i
Bahasan Kedua: Kelahiran dan Perkembangan asy-Syafi’i Tempat Kelahirah asy-Syafi‘i
Perkembangan asy-Syafi’i dan Perjalanan Beliau Menuntut Ilmu
Bahasan Ketiga: Perjalanan asy-Syafi’i Menuntut Ilmu
Perjalanan al-Imam asy-Syafi‘i   ke Madinah & Perjumpaan Beliau dengan al-Imam Malik
Perjalanan al-Imam asy-Syafi’i   ke Yaman
Cobaan yang Menimpa asy-Syafi’i
Al-Imam asy-Syafi’i Berguru kepada Muhammad bin al-Hasan di Irak Setelah Lolos dari Ujian
Al-Imam asy-Syafi’i   Kembali ke Makkah
Perjalanan Kedua Kalinya ke lrak .
Perjalanan al-Imam asy-Syafi’i   ke Mesir
Al-Imam asy-Syafi’i   Wafat
Bahasan Keempat: Guru-Guru asy-Syafi’i
Al-Imam Ahmad Berjumpa dengan al-Imam asy-Syafi’i dan Keduanya Saling Mengambil Faedah
Bahasan Kelima: Murid-Murid
Murid asy-Syafi’i yang Paling Masyhur
Bahasan Keenam: Kitab-Kitab dan Karya-Katya asy-Syafi’i Kitab al-Umm
Kitab ar-Risalah al-Jadidah
Pasal Kedua: Prinsip asy-Syafi’i dalam Penetapan Akidah dan Perbandingannya dengan Manhaj Salaf dan Manhaj Ahli Ilmu Kalam .
Bahasan Pertama: Manhaj Salaf dalam Menetapkan Akidah
Definisi Salaf
(Asas dan kaidah dalam memahami makna salaf: )
Kaidah Pertama: Mengikuti Zhahir Kitabullah dan Sunnah
Permasalahan pertama: mendahulukan naqal daripada akal
Permasalahan kedua: mengimani zhahir nas
Permasalahan ketiga: tidak membeda-bedakan antara Kitabullah dan Sunnah
Kaidah Kedua: Menghormati Ucapan Para Sahabat
Kaidah Ketiga: Tidak Membebani Akal dg Masalah Akidah yang Tidak Terjangkau Olehnya
Kaidah Keempat: Memberi Peringatan akan Bahaya Bid’ah dan Ahli Bid’ah, Menjauhi Mereka.
Kaidah Kelima: Antusias Menjaga Jamaah dan Persatuan Kaum Muslimin
Bahasan Kedua: Manhaj Ahli Ilmu Kalam dalam Menetapkan Akidah
Definisi Ilmu Kalam
(Prinsip ahli ilmu kalam dalam menetapkan akidah:)
Prinsip Pertama: Mendahulukan Akal daripada Naqal
Prinsip Kedua: Menakwilkan Nas-Nas
Sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ilmu Kalam
Bahasan Ketiga : Prinsip asy-Syafi’i dalam Menetapkan Akidah
Prinsip Pertama: Berpegang pada Kitabullah dan Sunnah dan Mendahulukan Keduanya daripada Akal
Kedudukan Sunnah menurut al-Imam asy-Syafi’i & bantahan beliau atas orang yang menolak kedudukan Sunnah sebagai dasar hukum
Bantahan al-Imam asy-Syafi’i terhadap orang yang mengingkari kedudukan Sunnah sbg dasar hukum
Bantahan al-Imam asy-Syafi’i   kpd kelompok ke-2
Pendapat al-Imam asy-Syafi’i’   tentang hadits ahad
Definisi hadits ahad
Syarat sah dan diterimanya hadits menurut al-Imarn asy-Syafi’i
Faedah yang diberikan hadits ahad
Hadits ahad memberikan faedah secara mutlak, baik ada indikasi atau tidak
Hadits ahad memberikan faedah zhan secara mutlak
Hadits ahad memberikan faedah ilmu ketika ada indikasi
Mengamalkan hadits ahad
Hukum orang yang menolak hadits ahad
Prinsip Kedua: Sikap al-Imarn asy-Syafi‘i   terhadap Taklid
Prinsip Ketiga: Pengagungan al-Imam asy-Syafi’i terhadap Pemahaman Sahabat dan Ittiba’ Beliau terhadap Mereka
Prinsip Keempat: Menjauhi & Mencela Ahli Hawa, Ahli Bid’ah, dan Ahli Kalam
Pandangan al-Imam asy-Syafi’i   tentang kesaksian ahli hawa dan ahli bid’ah
Mengucilkan ahli bid’ah dalam pandangan asy-Syafi’i
Hukum ilmu kalam menurut al-Imam asy-Syafi’i
Bab Dua: Akidah al-Imam asy-Syafi’i dalam Masalah Iman dan Metode Beliau dalam Menetapkannya
 Pasal Pertama: Hakikat Imam & Masukmya Amalam dalam Iman
Hakikat Iman dam Masuknya Amalan dalam Iman
Permyataam asy-Syafi’i   tentang hakikat iman
Ringkasan akidah asy-Syafi’i   dalam masalah iman
Pasal Kedua: Bertambah dan Berkurangnya Iman
Bertambah dan Berkurangnya Iman
Pasal Ketiga: Pengecualian dalam Iman & Kaitan Iman dengan Islam
Bahasan Pertama: Pengecualian dalam Iman
Pendapat al-Imam asy-Syafi’i   tentang pengecualian dalam iman
Bahasan Kedua: Perbedaan antara Iman dam Islam
Pendapat al-Imam asy-Syafi’i tentang Perbedaan antara Islam dam Iman
Ringkasan
Pasal Keempat: Hukum Pelaku Dosa Besar
Bahasan Pertama: Hukum Dosa Besar yang Tingkatanya di bawah Syirik
Pernyataan al-Imam asy-Syafi’i   tentang dosa di bawah tingkatan syirik
Bahasan Kedua: Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat dengan Sengaja tanpa Menentang Kewajibannya
(Dua pendapat tentang hukuman mati bagi orang yg meninggalkan shalat wajib dan dalilnya:)
Pendapat Pertama
A. Dalil-Dalil dari Kitabullah
B. Dalil-Dalil dari Sunnah
C. Ijma’ ‘Para Sahabat
Pendapat Kedua
Pendapat yang kuat
Bahasan Ketiga: Hukum Tukang Sihir
BAB KETIGA: Akidah asy-Syafi’i   tentang Tauhid & Metodenya dalam Menetapkan Tauhid
Pasal Pertama: Tauhid Uluhiyah
Bahasan Pertama: Definisi Tauhid Uluhiyah
Hadits Pertama
Hadits Kedua
Hadits Ketiga
Definisi Tauhid menurut al-Imam asy-Syafi’i
Bahasan Kedua: Hikmah Penciptaan Jin dan Manusia
Bahasan Ketiga: Masalah yang Berkaitan dengan Kuburan
Masalah pertama: Hukum meninggikan kuburan dan membangun kubah, masjid, dan sebagainya di atas kuburan
Duduk di sekitar kuburan setelah pemakaman & berdoa untuk Si mayit
Masalah kedua: Meratakan kuburan
Masalah ketiga: Membuat bangunan di atas kuburan dan mengapur kuburan
Masalah keempat: Membangun masjid di atas kuburan
Pandangan al-Imam asy-Syafi‘i   tentang membangun masjid di atas kuburan
Alasan al-Imam asy-Syafi’i   memakruhkan pembangunan rnasjid di atas kuburan
Masalah kelima: Ziarah kubur .
Bahasan Keempat: Bersumpah dengan Nama Selain Allah
Pandangan al-Imam asy-Syafi’i   tentang sumpah dengan selain Allah
Bahasan Kelima: Tathayyur
Pernyataan yang diriwayatkan dari al-lmam asy-Syafi’i   tentang tathayyur
Bahasan Keenam: Meminta Hujan dengan Bintang
Bahasan Ketujuh: Sebagian Ucapan yang Merusak Kesempurnaan Tauhid
Bahasan Kedelapan: Syafaat
Pernyataan al-Imam asy-Syafi’i   tentang ruqyah
Pendapat para ulama tentang ruqyah ahli kitab terhadap orang muslim:
Pendapat pertama: boleh
Pendapat kedua: makruh
Pendapat yang kuat (tentang ruqyah)
Pasal Kedua: Tauhid Rububiyah
Pendahuluan
Bahasan Pertama: Metode Salaf dalam Berdalil atas Wujud Allah
1. Fitrah
2.Ayat-ayat kauniyah dan selainnya
Dalil Inayah
3. Dalil Mukjizat & Dalil Lainnya atas Kebenaran Para Nabi
Bahasan Kedua: Metode Ahli Kalam dalam Berdalil tentang Wujud Allah
Bahasan Ketiga: Metode asy-Syafi’i   dalam Berdalil tentang Wujud Allah
Pasal Ketiga: Tauhid al-Asma` wash Shifat
Pendahuluan: Akidah Para Salaf tentang Nama & Sifat Allah
Bahasan Pertama: Akidah al-Imam asy-Syafi‘i   tentang Nama dan Sifat Allah Secara Global
Bahasan Kedua: Akidah asy-Syafi’i   tentang Nama-Nama Allah
Masalah tentang nama dan Dzat yang dinamai
Masalah: Apakah ad-Dahr adalah salah satu nama Allah?
Bahasan Ketiga: Akidah al-Imam asy-Syafi’i tentang Sifat-Sifat Allah
Sifat Pertama: al-‘Uluw
Sifat Kedua: lstiwa di atas ‘Arsy
Sifat Ketiga: Turun (ke Langit Dunia)
Sifat Keempat: Kalamullah
Sifat Kelima: Tangan
Sifat Keenam: Wajah
Sifat Ketujuh: Kaki
Sifat Kedelapan: Tertavva
Sifat Kesembilan: Jari-jemari
Sifat Kesepuluh: Mata
Sifat Kesebelas: Ilmu
Sifat Kedua Belas: Ru`yah (Allah akan Dilihat oleh Kaum Mukminin)
Pernyataan al-Imam asy-Syafi’i   tentang sifat-sifat yang lain
BAB KEEMPAT: Keyakinan al-Imam asy-Syafi’i   yang Lain & Metode Beliau dalam Menetapkannya
Pasal Pertama: Beriman kepada Para Nabi
Bahasan Pertama: Makna Beriman kepada Para Nabi Sebagian pernyataan yang diriwayatkan dari al-Imam asy-Syafi’i   dlm masalah kenabian
Bahasan Kedua: Keadaan Umat Manusia Sebelum Nabi Muhammad   Diutus & Penjelasan tentang Sangat Butuhnya Manusia kepada Pengutusan Beliau
Rahmat Allah kepada hamba-Nya dengan kerasulan Nabi Muhammad
Bahasan Ketiga: Keutamaan Nabi Kita, Muhammad
Pasal Kedua: Beriman kepada Hari Akhir
Bahasan Pertama: Ujian, Nikmat, dan Siksa Kubur
Akidah al-Imam asy-Syafi’i   tentang ujian, siksa, dan nikmat kubur
Bahasan Kedua: Menghadiahkan Pahala Amalan kepada Mayit
Dalil kelompok pertama
Dalil-dalil pendapat kedua
Pendapat yang kuat (rajih)
Sebab tarjih
Bahasan Ketiga: Hari Berbangkit, Hisab, Surga, dan Neraka
Pasal Ketiga: Iman kepada Qadha dan Qadar
Bahasan Pertama: Makna Iman kepada Qadha &Qadar
Bahasan Kedua: Tingkatan Qadha dan Qadar
Akidah al-Imam asy-Syafi’i tentang qadha dan qadar
Pasal Keempat: Akidah al-Imam asy-Syafi’i   tentang Sahabat Nabi
Akidah Ahlussuhnah wal Jamaah tentang Sahabat Nabi
Akidah al-Imam asy-Syafi’i tentang para Sahabat Nabi
BAB KELIMA: Membersihkan al-Imam asy-Syafi’i  dari Tuduhan bahwa Beliau Menyelisihi Manhaj Salaf, dan Sikap Beliau terhadap Semua Sekte
Pasal Pertama: Risalah al-Fiqh al-Akbar yang Disandarkan kepada al-Imam asy-Syafi’i
Bahasan Pertama: Pemaparan Kandungan Risalah
Bahasan Kedua: Penentuan Hukum terhadap Kandungan Risalah
Bukt isecara Global
Bukti secara Terperinci
Bukti pertama
O Bukti kedua
O Bukti ketiga
O Bukti keempat
O Bukti kelima
O Bukti keenam
O Bukti ketujuh
O Bukti kedelapan
O Bukti kesembilan
O Bukti kesepuluh
O Bukti kesebelas
Pasal Kedua: Sikap al-Imam asy-Syafi’i   terhadap Berbagai Sekte
Bahasan Pertama: Qadariyah Mu’tazilah
Sikap al-Imam asy-Syafi’i   terhadap Qadariyah Mu‘tazilah
Bahasan Kedua: Rafidhah
Sikap asy-Syafi‘i   terhadap Rafidhah
Bahasan Ketiga: Sufiyah
Sikap al-Imam asy-Syafi‘i   terhadap Tasawuf dan Sufiyah

Informasi Tambahan

Berat 1.1 gram

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Biografi Imam Asy Syafi’i Rahimahullah Sosok Ulama Besar Pembela Sunnah Nabi”